رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فرنگی‌کاران ایران در باکو قهرمان جهان شدند

فرنگی‌کاران ایران در باکو قهرمان جهان شدند ایران ۵ – ۵ آذربایجان مهدی محسن نژاد، ایمان محمدی، ابوالفضل چوبانی، مهدی بالی و علی اکبر یوسفی در فینال رقبای آذربایجانی خود را از پیش برداشتند.

فرنگی‌کاران ایران در باکو قهرمان جهان شدند

ایران ۵ – ۵ آذربایجان

مهدی محسن نژاد، ایمان محمدی، ابوالفضل چوبانی، مهدی بالی و علی اکبر یوسفی در فینال رقبای آذربایجانی خود را از پیش برداشتند.


جدیدترین خبرها