رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


علی مطهری: ادامه فیلترینگ ممکن است افرادی را به سمت معترضان سوق دهد

علی مطهری: ادامه فیلترینگ ممکن است افرادی را به سمت معترضان سوق دهد

علی مطهری: ادامه فیلترینگ ممکن است افرادی را به سمت معترضان سوق دهد