رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


‏آزادی ‎وریا در روز بازی کار هوشمندانه و قابل تقدیری از سوی قوه قضاییه بود

محمدعلی ابطحی: ‏آزادی ‎وریا {غفوری) در روز بازی {ایران و آمریکا} کار هوشمندانه و قابل تقدیری از سوی قوه قضاییه بود به قول مشهدی ها به این سوی چراغ ، بقیه دستگیر شده های اعتراضات را هم آزاد کنید

محمدعلی ابطحی: ‏آزادی ‎وریا {غفوری) در روز بازی {ایران و آمریکا} کار هوشمندانه و قابل تقدیری از سوی قوه قضاییه بود

به قول مشهدی ها به این سوی چراغ ، بقیه دستگیر شده های اعتراضات را هم آزاد کنید