رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پرداخت کمک هزینه درمان به مددجویان بهزیستی تا سقف ۱۶ میلیون تومان

پرداخت کمک هزینه درمان به مددجویان بهزیستی تا سقف ۱۶ میلیون تومان رئیس دبیرخانه بیمه و درمان سازمان بهزیستی کشور: سقف پرداختی برای کمک هزینه درمان به افراد دارای معلولیت و زنان سرپرست خانوار تحت پوشش، ۱۶ میلیون تومان در سال است. این مبلغ، براساس فاکتورهای درمانی و تشخیص مددکاری (وضعیت مددجو) پرداخت خواهد شد.

پرداخت کمک هزینه درمان به مددجویان بهزیستی تا سقف ۱۶ میلیون تومان

رئیس دبیرخانه بیمه و درمان سازمان بهزیستی کشور:

سقف پرداختی برای کمک هزینه درمان به افراد دارای معلولیت و زنان سرپرست خانوار تحت پوشش، ۱۶ میلیون تومان در سال است.

این مبلغ، براساس فاکتورهای درمانی و تشخیص مددکاری (وضعیت مددجو) پرداخت خواهد شد.