رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ارتباط واکسن کووید فایزر-بیونتک با نوعی سکته مغزی در افراد مسن

ارتباط واکسن کووید فایزر-بیونتک با نوعی سکته مغزی در افراد مسن سازمان جهانی بهداشت در‌ پی مرگ‌ها متعدد در حال بررسی اثرات واکسن کرونا شرکت‌های فایزر و بیونتک و ارتباط آن با نوعی سکته مغزی در افراد مسن هستند.

ارتباط واکسن کووید فایزر-بیونتک با نوعی سکته مغزی در افراد مسن

سازمان جهانی بهداشت در‌ پی مرگ‌ها متعدد در حال بررسی اثرات واکسن کرونا شرکت‌های فایزر و بیونتک و ارتباط آن با نوعی سکته مغزی در افراد مسن هستند.