رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


لغو سفر ملی‌پوشان تیروکمان به «کاپ آسیا»

لغو سفر ملی‌پوشان تیروکمان به «کاپ آسیا» فدراسیون تیروکمان به دلیل کمبود منابع مالی قادر به اعزام تیم‌ ملی تیروکمان به «کاپ آسیا» نشد. فدراسیون تیروکمان برای اعزام تیم‌ ملی تیروکمان ایران، نیازمند دو میلیارد تومان بودجه بود.

لغو سفر ملی‌پوشان تیروکمان به «کاپ آسیا»

فدراسیون تیروکمان به دلیل کمبود منابع مالی قادر به اعزام تیم‌ ملی تیروکمان به «کاپ آسیا» نشد.

فدراسیون تیروکمان برای اعزام تیم‌ ملی تیروکمان ایران، نیازمند دو میلیارد تومان بودجه بود.