رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فرق پوشش اعتراضات در ایران و فرانسه!

فرق پوشش اعتراضات در ایران و فرانسه! محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس نوشت: خبرنگار سیما گاهی مستقیم از درگیری‌ها در فرانسه گزارش می‌دهد، اما در ایران هیچ خبرنگاری اجازه پوشش اعتراضات را نداشت و تصاویر پخش‌شده اغلب موبایلی و مخفیانه بود. دو خبرنگاری هم که خبر بستری‌شدن مهسا را پوشش دادند هنوز در زندان‌‌اند!

فرق پوشش اعتراضات در ایران و فرانسه!

محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس نوشت: خبرنگار سیما گاهی مستقیم از درگیری‌ها در فرانسه گزارش می‌دهد، اما در ایران هیچ خبرنگاری اجازه پوشش اعتراضات را نداشت و تصاویر پخش‌شده اغلب موبایلی و مخفیانه بود.

دو خبرنگاری هم که خبر بستری‌شدن مهسا را پوشش دادند هنوز در زندان‌‌اند!