رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کنایه آذری جهرمی به غیبت مسوولین وزارت ارتباطات دولت رئیسی در شبکه های اجتماعی

کنایه آذری جهرمی به غیبت مسوولین وزارت ارتباطات دولت رئیسی در شبکه های اجتماعی دوسال است که وزیر ارتباطات تغییر یافت، برای فیلتر تردز به ما خیرات نرسانید!

کنایه آذری جهرمی به غیبت مسوولین وزارت ارتباطات دولت رئیسی در شبکه های اجتماعی

دوسال است که وزیر ارتباطات تغییر یافت، برای فیلتر تردز به ما خیرات نرسانید!