رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آذری جهرمی: برخی اگر توان برپاکردن نداشتند و ندارند اما ظاهرا در تخریب توانمندند.

آذری جهرمی: برخی اگر توان برپاکردن نداشتند و ندارند اما ظاهرا در تخریب توانمندند.

آذری جهرمی: برخی اگر توان برپاکردن نداشتند و ندارند اما ظاهرا در تخریب توانمندند.