رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رکورد ماراتن ایران شکسته شد

رکورد ماراتن ایران شکسته شد محمدجعفر مرادی در ماراتن برلین موفق شد با ثبت ۲:۱۷.۱۴ حد نصاب قبلی این ماده را که در اختیار خودش بود پس از ۸ سال ارتقاء دهد. این حد نصاب پس از تایید کمیتۀ برگزاری رقابت دو ماراتن برلین و منفی‌شدن آزمایش دوپینگ او ثبت نهایی خواهد شد.

رکورد ماراتن ایران شکسته شد

محمدجعفر مرادی در ماراتن برلین موفق شد با ثبت ۲:۱۷.۱۴ حد نصاب قبلی این ماده را که در اختیار خودش بود پس از ۸ سال ارتقاء دهد.

این حد نصاب پس از تایید کمیتۀ برگزاری رقابت دو ماراتن برلین و منفی‌شدن آزمایش دوپینگ او ثبت نهایی خواهد شد.


جدیدترین خبرها