رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۲۲۰۶ مرد ایرانی بابت «مهریه» در زندان هستند

۲۲۰۶ مرد ایرانی بابت «مهریه» در زندان هستند رئیس هیات امناء ستاد دیه گفت که در حال حاضر ۲۲۰۶ مرد ایرانی بابت ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان هستند.

۲۲۰۶ مرد ایرانی بابت «مهریه» در زندان هستند

رئیس هیات امناء ستاد دیه گفت که در حال حاضر ۲۲۰۶ مرد ایرانی بابت ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان هستند.