رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حداقل حقوق بازنشستگان ۹ میلیون شد

حداقل حقوق بازنشستگان ۹ میلیون شد نمایندگان مجلس با حداقل حکم حقوق بازنشستگان و ‌وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان ‌تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های ‌‌‌‌اجرائی متناسب با سنوات خدمت به میزان ۹۰ میلیون ریال موافقت کردند.

حداقل حقوق بازنشستگان ۹ میلیون شد

نمایندگان مجلس با حداقل حکم حقوق بازنشستگان و ‌وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان ‌تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های ‌‌‌‌اجرائی متناسب با سنوات خدمت به میزان ۹۰ میلیون ریال موافقت کردند.