رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دولتی که شبکه های اجتماعی را ‎فیلتر می‌کند و بعد می‌خواهد از حضور مردم در آن و درآمد زایی آنها، مالیات بگیرد

دولتی که شبکه های اجتماعی را ‎فیلتر می‌کند و بعد می‌خواهد از حضور مردم در آن و درآمد زایی آنها، مالیات بگیرد مانند زنی است که تمکین نمیکنه نفقه هم میخواد …. از ابزار کسب و کار مردم رفع فیلتر بفرمایید چشم مالیات هم تقدیم می‌شود.

دولتی که شبکه های اجتماعی را ‎فیلتر می‌کند و بعد می‌خواهد از حضور مردم در آن و درآمد زایی آنها، مالیات بگیرد مانند زنی است که تمکین نمیکنه نفقه هم میخواد …. از ابزار کسب و کار مردم رفع فیلتر بفرمایید چشم مالیات هم تقدیم می‌شود.