رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سید محمد خاتمی: مهمترین تهدید امروز کشور وضع زندگى مردم و ناامیدى از آینده است

سید محمد خاتمی: مهمترین تهدید امروز کشور وضع زندگى مردم و ناامیدى از آینده است حاکمیت پیروزى برابر اسرائیل را مستمسکى براى ارتباط عزت‌مندانه با جهان و آشتى ملى در داخل کشور قرار دهد بسیارى از کسانى که در انتخابات ۱۱ اسفند رأى ندادند، برانداز نیستند به گزارش جماران؛ سیدمحمد خاتمى با بیان این که […]

سید محمد خاتمی: مهمترین تهدید امروز کشور وضع زندگى مردم و ناامیدى از آینده است

حاکمیت پیروزى برابر اسرائیل را مستمسکى براى ارتباط عزت‌مندانه با جهان و آشتى ملى در داخل کشور قرار دهد

بسیارى از کسانى که در انتخابات ۱۱ اسفند رأى ندادند، برانداز نیستند

به گزارش جماران؛ سیدمحمد خاتمى با بیان این که اینک کشور با تهدیدهاى جدى و چالش ها و بحران هایى روبروست، مهمترین تهدید را وضع زندگى مردم و ناامیدى از آینده دانست و گفت: حاکمیت با این اقتصاد نابسامان و تورم و گرانى افسارگسیخته و افزایش بى رویه فقر، … نباید فرصت ها را از دست بدهد و بهتر است این پیروزى را مستمسکى براى ارتباط عزت مندانه با جهان و آشتى ملى در داخل کشور قرار دهد و درصدد رفع نارضایتى هاى جامعه که اتفاقا در کاهش مشارکت در انتخابات اخیر بروز و ظهور پیدا کرد، باشد.

نظام حکمرانی متوجه باشد بسیارى از کسانى که در انتخابات ١١ اسفند رأى ندادند، برانداز نیستند بلکه معتقدند وضعى که دارند قابل تحمل نیست و فقط مى خواهند زندگى کنند.