رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حمله یاسر جبرائیلی به تیم اقتصادی دولت

حمله یاسر جبرائیلی به تیم اقتصادی دولت مشارکت ۴۰ درصدی نتیجه هیچ چیز نیست جز حمله مغول‌وار به معیشت ملت با تصمیم سازی #نئو_لیبرال_های_ریش_دار و سر به سجود آیه خوان

حمله یاسر جبرائیلی به تیم اقتصادی دولت

مشارکت ۴۰ درصدی نتیجه هیچ چیز نیست جز حمله مغول‌وار به معیشت ملت با تصمیم سازی #نئو_لیبرال_های_ریش_دار و سر به سجود آیه خوان