رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جدیدا “سواک” عربی به دلیل داشتن مواد معدنی طبیعی، در اروپا طرفداران بسیاری یافته

❌ جدیدا استفاده از مسواک که نوع چوبی و سنتی (عربی) آن را با نام “سواک” می شناسیم، بین جوانان اروپایی بصورت مد درآمده است “سواک” به دلیل داشتن مواد معدنی طبیعی، در اروپا طرفداران بسیاری یافته

❌ جدیدا استفاده از مسواک که نوع چوبی و سنتی (عربی) آن را با نام “سواک” می شناسیم، بین جوانان اروپایی بصورت مد درآمده است

“سواک” به دلیل داشتن مواد معدنی طبیعی، در اروپا طرفداران بسیاری یافته