رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


در صورت رد صلاحیت، ستادها را تعطیل کرده و به خانه خواهیم رفت

حمید مشایخی راد (از نزدیکان احمدی نژاد): ضد انقلاب آرزوی دیدن رفتار خارج از چارچوب نطام از احمدی نژادی ها را به گور خواهد برد/ در صورت رد صلاحیت، ستادها را تعطیل کرده و به خانه خواهیم رفت

حمید مشایخی راد (از نزدیکان احمدی نژاد): ضد انقلاب آرزوی دیدن رفتار خارج از چارچوب نطام از احمدی نژادی ها را به گور خواهد برد/ در صورت رد صلاحیت، ستادها را تعطیل کرده و به خانه خواهیم رفت