رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تشکیل جلسه ویژه کمیسیون تبلیغات انتخابات برای تجدیدنظر در پخش غیرزنده مناظرات انتخاباتی از رسانه ملی

قاضی زاده هاشمی،عضو کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات: تشکیل جلسه ویژه کمیسیون تبلیغات انتخابات برای تجدیدنظر در پخش غیرزنده مناظرات انتخاباتی از رسانه ملی

قاضی زاده هاشمی،عضو کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات:
تشکیل جلسه ویژه کمیسیون تبلیغات انتخابات برای تجدیدنظر در پخش غیرزنده مناظرات انتخاباتی از رسانه ملی