رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دریافت مبلغی تحت عنوان حق سرویس در رستوران‌ها و کبابی‌ها ممنوع است

رئیس اتحادیه چلوکبابی: دریافت مبلغی تحت عنوان حق سرویس در رستوران‌ها و کبابی‌ها ممنوع است / حداقل قیمت چلوکباب ۱۲۰۰۰ تومان است

رئیس اتحادیه چلوکبابی: دریافت مبلغی تحت عنوان حق سرویس در رستوران‌ها و کبابی‌ها ممنوع است / حداقل قیمت چلوکباب ۱۲۰۰۰ تومان است