رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


میرزاده: دیگر دانشگاه آزاد نمی‌روم و استعفاء هم نمی‌دهم

میرزاده: دیگر دانشگاه آزاد نمی‌روم و استعفاء هم نمی‌دهم با توجه به اینکه میرزاده ریاست دانشگاه آزاد را بدون استعفا رها کرده، علی‌محمد نوریان تاساعاتی دیگر در دفتر مدیریت دانشگاه حضور میابد

میرزاده: دیگر دانشگاه آزاد نمی‌روم و استعفاء هم نمی‌دهم

با توجه به اینکه میرزاده ریاست دانشگاه آزاد را بدون استعفا رها کرده، علی‌محمد نوریان تاساعاتی دیگر در دفتر مدیریت دانشگاه حضور میابد