رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور با ظرفیت تولید ۱۰ مگاوات برق با ۵۵۰ میلیارد

بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور با ظرفیت تولید ۱۰ مگاوات برق با ۵۵۰ میلیارد ریال هزینه با حضور وزیر نیرو در استان اصفهان به بهره برداری رسید

بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور با ظرفیت تولید ۱۰ مگاوات برق با ۵۵۰ میلیارد ریال هزینه با حضور وزیر نیرو در استان اصفهان به بهره برداری رسید