رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پایان رسمی شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه

با پایان رسمی شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، می توان آمار جالبی را از دور اول انتخابات استخراج کرد. در این انتخابات، ماکرون و لوپن با ۲۴ و ۲۱.۳ درصد آرا به دور بعد صعود کردند

با پایان رسمی شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، می توان آمار جالبی را از دور اول انتخابات استخراج کرد. در این انتخابات، ماکرون و لوپن با ۲۴ و ۲۱.۳ درصد آرا به دور بعد صعود کردند