رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خبر جعلی یا fakenews

خبر جعلی یا fakenews همین است. اصل خبر را میلیونها نفر میشنوند و باور میکنند. تکذیبش را فقط گروه کوچکی میبینند و کذاب نهایتا برنده می شود.

خبر جعلی یا fakenews همین است. اصل خبر را میلیونها نفر میشنوند و باور میکنند. تکذیبش را فقط گروه کوچکی میبینند و کذاب نهایتا برنده می شود.


جدیدترین خبرها