رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زنگنه: مردم باید تصویر آینده را انتخاب کنند

زنگنه: مردم باید تصویر آینده را انتخاب کنند ?آینده کشور و صنعت نفت را تصمیم مردم در انتخابات مشخص مي كند?نیازی به اقدامات نمایشی نداریم?مشکل پروژه ها و اداره کشور پول نيست، تدبير پول راهم جورمي كند

زنگنه: مردم باید تصویر آینده را انتخاب کنند
?آینده کشور و صنعت نفت را تصمیم مردم در انتخابات مشخص مي كند?نیازی به اقدامات نمایشی نداریم?مشکل پروژه ها و اداره کشور پول نيست، تدبير پول راهم جورمي كند