رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توئیت جالب دکتر مجید راوندی

اختتامیه جشنواره جهانی فجر توئیت جالب دکتر مجید راوندی: شورا باید با ارزیابی و بازخواست شهردار در چالش های مختلف شهری پاسخگوی شهروندان باشد.

اختتامیه جشنواره جهانی فجر توئیت جالب دکتر مجید راوندی: شورا باید با ارزیابی و بازخواست شهردار در چالش های مختلف شهری پاسخگوی شهروندان باشد.