رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یکی از باور های غلط در بین مردم در هنگام خون ریزی بینی

یکی از باور های غلط در بین مردم در هنگام خون ریزی بینی خم کردن سر به عقب برای توقف خون ریزی است ، اینکار عوارضی مانند : ایجاد خفگی ، حالت تهوع و نفوذ خون به مری و معده دارد

یکی از باور های غلط در بین مردم در هنگام خون ریزی بینی خم کردن سر به عقب برای توقف خون ریزی است ، اینکار عوارضی مانند : ایجاد خفگی ، حالت تهوع و نفوذ خون به مری و معده دارد