رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تکذیب ممنوع السفری رئیسی

تکذیب ممنوع السفری رئیسی ستاد انتخاباتی رئیسی: ایشان طی دو سال گذشته در راستای مسئولیتهای خود چندین سفر به کشورهای اروپایی و آسیایی داشته

تکذیب ممنوع السفری رئیسی

ستاد انتخاباتی رئیسی: ایشان طی دو سال گذشته در راستای مسئولیتهای خود چندین سفر به کشورهای اروپایی و آسیایی داشته