رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ساختن یک بازوی مصنوعی آرزوی یک موسیقی دان ده ساله را برای نواختن برآورده کردند.

دانشجویان مهندسی زیست شناسی دانشگاه جورج میسون با ساختن یک بازوی مصنوعی آرزوی یک موسیقی دان ده ساله را برای نواختن ویولون برآورده کردند.

دانشجویان مهندسی زیست شناسی دانشگاه جورج میسون با ساختن یک بازوی مصنوعی آرزوی یک موسیقی دان ده ساله را برای نواختن ویولون برآورده کردند.


جدیدترین خبرها