رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حسین دهباشی افشای اسرار ستادانتخاباتی روحانی در دوره پیش

حسین دهباشی (مشاور و کارگردان فیلم تبلیغاتی روحانی در سال ۹۲) به افشای اسرار ستادانتخاباتی روحانی در دوره پیش رو آورده که خودش مسئول آن بود

حسین دهباشی (مشاور و کارگردان فیلم تبلیغاتی روحانی در سال ۹۲) به افشای اسرار ستادانتخاباتی روحانی در دوره پیش رو آورده که خودش مسئول آن بود