رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اولین مناظره انتخاباتی در ایران ۳۷ سال پس از مناظره های انتخاباتی آمریکا، در سال ۷۶ میان چهار نامزد حاضر در عرصه رقابتها برگزار شد

اولین مناظره انتخاباتی در ایران ۳۷ سال پس از مناظره های انتخاباتی آمریکا، در سال ۷۶ میان چهار نامزد حاضر در عرصه رقابتها برگزار شد و پس از وقفه ای کوتاه در سال ۸۸ و ۹۲ تکرار شد.

اولین مناظره انتخاباتی در ایران ۳۷ سال پس از مناظره های انتخاباتی آمریکا، در سال ۷۶ میان چهار نامزد حاضر در عرصه رقابتها برگزار شد و پس از وقفه ای کوتاه در سال ۸۸ و ۹۲ تکرار شد.