رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیردفاع ایران درگفت‌و‌گو با شبکه خبری«المنار»لبنان اعلام کرد

وزیردفاع ایران درگفت‌و‌گو با شبکه خبری«المنار»لبنان اعلام کردکه اگرعربستان مرتکب هرگونه حماقت علیه ایران شود،دراینصورت فقط مکه ومدینه است که برای این کشورمکان امنی خواهدبود

وزیردفاع ایران درگفت‌و‌گو با شبکه خبری«المنار»لبنان اعلام کردکه اگرعربستان مرتکب هرگونه حماقت علیه ایران شود،دراینصورت فقط مکه ومدینه است که برای این کشورمکان امنی خواهدبود