رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تذکر مهم

تذکر مهم همزمان با برگزاری مناظره، برخی از کانالهای تلگرامی طرفدار کاندیداها، اقدام به انتشار اسناد مختلف و افشاگری علیه رقبا می کنند. یکی لیست پاداشها را منتشر کرده، دیگری سند خانه طرف مقابل و …. چون از صحت و سقم این اسناد مطمئن نیستیم و نیز قصد ورود به بازیهای سیاسی را نداریم، از […]

تذکر مهم

همزمان با برگزاری مناظره، برخی از کانالهای تلگرامی طرفدار کاندیداها، اقدام به انتشار اسناد مختلف و افشاگری علیه رقبا می کنند. یکی لیست پاداشها را منتشر کرده، دیگری سند خانه طرف مقابل و ….

چون از صحت و سقم این اسناد مطمئن نیستیم و نیز قصد ورود به بازیهای سیاسی را نداریم، از انتشار چنین اسنادی مربوط به همه کاندیداها خودداری می نمائیم.