رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نتايج يک بررسي نشان می دهد، شمار افراد بي دين در انگليس رو به افزایش است

نتايج يک بررسي نشان می دهد، شمار افراد بي دين در انگليس رو به افزایش است به طوري که تقريبا نيمي از مردم اين کشور بي دين اند

نتايج يک بررسي نشان می دهد، شمار افراد بي دين در انگليس رو به افزایش است به طوري که تقريبا نيمي از مردم اين کشور بي دين اند