رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مراسم گریه انداختن نوزادان در ژاپن

مراسم گریه انداختن نوزادان در ژاپن یکی از سنت هایی که در ژاپن انجام می شود گریه انداختن نوزادان توسط کشتی گیران سومو در این کشور است

مراسم گریه انداختن نوزادان در ژاپن

یکی از سنت هایی که در ژاپن انجام می شود گریه انداختن نوزادان توسط کشتی گیران سومو در این کشور است