رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روز سیاه در کره جنوبی

روز سیاه در کره جنوبی روزیست که مجردها لباس سیاه پوشیده به رستورانها میروند و نودل سیاه میخورند و برای تنهایی خود سوگواری میکنند

روز سیاه در کره جنوبی روزیست که مجردها لباس سیاه پوشیده به رستورانها میروند و نودل سیاه میخورند و برای تنهایی خود سوگواری میکنند