رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


براساس آخرین نظرسنجی میدانی ایسپادر۲۳اردیبهشت کسانی که قصد شرکت در انتخابات دارند،کاندیدای خود را انتخاب نکرده اند

ایسنا: براساس آخرین نظرسنجی میدانی ایسپادر۲۳اردیبهشت، ۶روز تا انتخابات ۳۴.۱ درصد کسانی که قصد شرکت در انتخابات دارند،کاندیدای خود را انتخاب نکرده اند (تا قبل از انصراف قالیباف)

ایسنا: براساس آخرین نظرسنجی میدانی ایسپادر۲۳اردیبهشت، ۶روز تا انتخابات ۳۴.۱ درصد کسانی که قصد شرکت در انتخابات دارند،کاندیدای خود را انتخاب نکرده اند (تا قبل از انصراف قالیباف)