رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر کشور: تجمع در میدان شهدای مشهد (هواداران رئیسی) طبق ابلاغ استاندار خراسان رضوی، خلاف است

وزیر کشور: تجمع در میدان شهدای مشهد (هواداران رئیسی) طبق ابلاغ استاندار خراسان رضوی، خلاف است

وزیر کشور: تجمع در میدان شهدای مشهد (هواداران رئیسی) طبق ابلاغ استاندار خراسان رضوی، خلاف است