رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امروز تولد مخترع كد مورس ميباشد.

امروز تولد مخترع كد مورس ميباشد. كد مورس زمانى تنها راه ارتباطى بين شهرها بود اما اكنون بيشتر در فيلم هاى جاسوسى استفاده مى شود

امروز تولد مخترع كد مورس ميباشد. كد مورس زمانى تنها راه ارتباطى بين شهرها بود اما اكنون بيشتر در فيلم هاى جاسوسى استفاده مى شود