رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یک شعر کمتر شنیده شده و بسیار دلنشین از استاد شهریار با صدای خودش (ترکی)

یک شعر کمتر شنیده شده و بسیار دلنشین از استاد شهریار با صدای خودش (ترکی) … از شاهکارهای استاد می باشد

یک شعر کمتر شنیده شده و بسیار دلنشین از استاد شهریار با صدای خودش (ترکی) … از شاهکارهای استاد می باشد