رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


درباره آرای باطله

وزیر کشور: عمدتا آرای باطله به این شکل بود که نام شخصی را نوشته بودند که قبلا نامزد بوده اما اکنون دیگر کاندیدا نبود

وزیر کشور: عمدتا آرای باطله به این شکل بود که نام شخصی را نوشته بودند که قبلا نامزد بوده اما اکنون دیگر کاندیدا نبود