رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پژوهشی نشان داد که اندازه‌گیری دور کمر، محاسبه BMI و جلوگیری از چاقی می‌تواند در پیش‌گیری سرطان موثر باشد

پژوهشی نشان داد که اندازه‌گیری دور کمر، محاسبه BMI و جلوگیری از چاقی می‌تواند در پیش‌گیری سرطان موثر باشد.اضافه وزن با ۱۳نوع سرطان مرتبط است

پژوهشی نشان داد که اندازه‌گیری دور کمر، محاسبه BMI و جلوگیری از چاقی می‌تواند در پیش‌گیری سرطان موثر باشد.اضافه وزن با ۱۳نوع سرطان مرتبط است