رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آیت‌الله موحدی‌ کرمانی: تخلفات در نتیجه انتخابات موثر نیست

آیت‌الله موحدی‌ کرمانی: تخلفات در نتیجه انتخابات موثر نیست اما این اثر را دارد و شاید رأی آقای رئیسی را از ۱۶ میلیون به ۱۹ میلیون و رأی آقای روحانی را از ۲۳ به ۲۱ میلیون برساند

آیت‌الله موحدی‌ کرمانی: تخلفات در نتیجه انتخابات موثر نیست اما این اثر را دارد و شاید رأی آقای رئیسی را از ۱۶ میلیون به ۱۹ میلیون و رأی آقای روحانی را از ۲۳ به ۲۱ میلیون برساند