رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وهابیت مردم عربستان را به داخل آتش هدایت میکند!

در پی بالا گرفتن اختلاف عربستان و قطر، روزنامه قطری با کور خواندن مفتی وهابی سعودی، نشان داد که وهابیت مردم عربستان را به داخل آتش هدایت میکند!

در پی بالا گرفتن اختلاف عربستان و قطر، روزنامه قطری با کور خواندن مفتی وهابی سعودی، نشان داد که وهابیت مردم عربستان را به داخل آتش هدایت میکند!