رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مناطقی از ایران عزیز که سالیان نه چندان دور بر اثر بی کفایتی شاهان حاکم بر این کشور نه بر اثر جنگ بلکه بواسطه عهدنامه ها از ایران جدا شد

مناطقی از ایران عزیز که سالیان نه چندان دور بر اثر بی کفایتی شاهان حاکم بر این کشور نه بر اثر جنگ بلکه بواسطه عهدنامه ها از ایران جدا شد

مناطقی از ایران عزیز که سالیان نه چندان دور بر اثر بی کفایتی شاهان حاکم بر این کشور نه بر اثر جنگ بلکه بواسطه عهدنامه ها از ایران جدا شد