رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مرحوم هوشنگ بهمنی زاده، فردی که پس از شنیدن خبر رحلت امام،جان به جان آفرین تسلیم کرد.

مرحوم هوشنگ بهمنی زاده، فردی که پس از شنیدن خبر رحلت امام، از شدت ناله در مصلای شهر مسجدسلیمان و مقابل چشم همگان جان به جان آفرین تسلیم کرد.

مرحوم هوشنگ بهمنی زاده، فردی که پس از شنیدن خبر رحلت امام، از شدت ناله در مصلای شهر مسجدسلیمان و مقابل چشم همگان جان به جان آفرین تسلیم کرد.