رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امروز (۲۵ تیر) درساعت ۱۳و ۴۸ دقیقه محل دقیق قبله را تعیین کنید

امروز (۲۵ تیر) درساعت ۱۳و ۴۸ دقیقه، شاخصی روی زمین در هر مکانی به صورت عمودی قرار دهید. جهت سایه را علامت گذاری کنید. جهت مخالف سایه دقیقا جهت قبله را نشان می‌دهد

امروز (۲۵ تیر) درساعت ۱۳و ۴۸ دقیقه، شاخصی روی زمین در هر مکانی به صورت عمودی قرار دهید. جهت سایه را علامت گذاری کنید. جهت مخالف سایه دقیقا جهت قبله را نشان می‌دهد