رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمریکا فروش هواپیمای مسافربری را به ایران ممنوع کرد.

براساس مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا؛ آمریکا فروش هواپیمای مسافربری را به ایران ممنوع کرد.

براساس مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا؛ آمریکا فروش هواپیمای مسافربری را به ایران ممنوع کرد.