رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وحید حقانیان (از مدیران ارشد بیت رهبری) دیروز در پمپ بنزین

برای رویت مسئول ساده زیست در جمهوری اسلامی هر چند باید دنبال ذره بین گشت ولی هنوز نباید نا امید بود تصویر: وحید حقانیان (از مدیران ارشد بیت رهبری) دیروز در پمپ بنزین

برای رویت مسئول ساده زیست در جمهوری اسلامی هر چند باید دنبال ذره بین گشت ولی هنوز نباید نا امید بود

تصویر: وحید حقانیان (از مدیران ارشد بیت رهبری) دیروز در پمپ بنزین