رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هر چه از سطح زمین بالاتر بروید فشار هوا کمتر میشود

هر چه از سطح زمین بالاتر بروید فشار هوا کمتر میشود، به طوری که یک بسته چیپس در ارتفاع ۳۵۶۷ متری از سطح زمین میترکد! فشار هوای داخل بسته چیپس ثابته و با کم شدن فشار بیرون چیپس باد میکنه

هر چه از سطح زمین بالاتر بروید فشار هوا کمتر میشود، به طوری که یک بسته چیپس در ارتفاع ۳۵۶۷ متری از سطح زمین میترکد!

فشار هوای داخل بسته چیپس ثابته و با کم شدن فشار بیرون چیپس باد میکنه