رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نوزاد یک روزه ای در یکی از محله های شهر قروه سنندج رها شد

نوزاد یک روزه ای در یکی از محله های شهر قروه سنندج رها شد این نوزاد که کنار جدول خیابان مطهری رها شده بود به زایشگاه بیمارستان شهید بهشتی تحویل شد

نوزاد یک روزه ای در یکی از محله های شهر قروه سنندج رها شد
این نوزاد که کنار جدول خیابان مطهری رها شده بود به زایشگاه بیمارستان شهید بهشتی تحویل شد